Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

22.12.2015 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.12.2015 Tarihli 29570 Sayılı Resmi Gazete ile Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Sözkonusu değişiklikle;

1- Denetime tabi olan sermaye şirketlerine ilişkin yapılacak denetimlerde sözleşmenin dayanağını teşkil eden genel kurul kararı veya mahkeme kararının, genel kurul organı bulunmayan işletmelerde ise denetçi seçmeye yetkili organın kararının tarih ve sayısının Denetim Sözleşmesine yazılması zorunluluğu getirilmiştir.

2- Aynı zamanda Denetim sözleşmelerini ve denetim raporlarını imza tarihinden itibaren, diğer hizmetlere ilişkin sözleşmelerle ilgili olarak Kurum tarafından istenecek bilgileri ise tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde KGK'ya bildirim zorunluluğu getirilmiştir. 

 

 

Değişikliğe ait Resmi Gazete aşağıdaki gibidir: 

YÖNETMELİK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketlerine ilişkin yapılacak denetimlerde sözleşmenin dayanağını teşkil eden genel kurul kararı veya mahkeme kararının, genel kurul organı bulunmayan işletmelerde ise denetçi seçmeye yetkili organın kararının tarih ve sayısı,”

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Denetim sözleşmelerini ve denetim raporlarını imza tarihinden itibaren, diğer hizmetlere ilişkin sözleşmelerle ilgili olarak Kurum tarafından istenecek bilgileri ise tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde,”

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2016” olarak ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “meslek mensubu olmaları” ibaresi “girdikleri sınavlar sonucunda meslek mensubu olmaya hak kazanmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.